Generalforsamlingen 2024

Referat fra Generalforsamling 14.3.2024 i Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Forening

 1. Valg af dirigent: Kirsten Strandorff
 2. Valg af referent: Poul Erik Hjortshøj
 3. Valg af stemmetællere: Rie Froberg og Peter Bjerregaard
 4. Beretning v/Formand Steen Busck: henviste til beretningen i vores årsskrift.
  Omtalte herefter vores Lokalhistoriske Arkiv og arbejdet der udføres, og
  opfordrede de fremmødte til at besøge Arkivet – og evt. melde sig til at
  deltage i arbejdet.
  Omtaler herefter Foreningens aktiviteter i 2023, hvor der var rigtig god
  tilslutning til alle arrangementerne.
  Orienterede også om de aktiviteter som vil foregå i 2024. Herunder at der var
  en rettelse til turen som foregår lørdag d. 25. maj og starter kl. 14.00 ved
  MENY.
 5. Årsregnskabet blev forelagt af Steen Busck, da kassereren var forhindret p.gr.
  af sygdom. Regnskabet viste et underskud på næsten 5000 Kr. – men blev
  godkendt.
 6. Fremlæggelse af budget ligeledes v/Steen Busck, herunder Foreningens
  forslag til kontingentforhøjelse til 175,- kr. Et medlem foreslår her at
  kontingentet forhøjes til 200 Kr. Der stemmes om der skal ske forhøjelse til
  200 Kr. hvilket vedtages med stor majoritet.
 7. Ingen indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelse:
  Jørn Christiansen valgt for 2 år
  Poul Erik Hjortshøj valgt for 2 år
 9. Valg af suppleant:
  Suppleant Anne Stensgaard ønskede ikke genvalg.
  Ingen ønskede at træde ind i bestyrelsen som suppleant.
 10. Valg af revisor:
  Kirsten Stranddorf genvalgt for 2 år.
 11. Der serveres kaffe og kage, og den gamle VEJLBYSANG AFSYNGES. Herefter
  viser Jørn Christiansen gamle matrikelkort som kommenteres af Steen Busck.
  Herefter vises 2 gamle film hvor Arne Christiansen (tidl. Formand for
  Foreningen) og Gunnar Ovesen (gammel aktiv Vejlby’er) bliver interwievet.
 12. Generalforsamlingen afsluttes med en sang fra Højskolesangbogen.
 13. Der var 40 fremmødte.

Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

Steen Busck valgt til 2025
Jørn Christiansen valgt til 2026
Henrik Fode valgt til 2025
Poul Erik Hjortshøj valgt til 2026
Peder Lundby valgt til 2025
Suppleant:
Torben Munkholm valgt til 2025
Revisorer:
Peter Bjerregaard valgt til 2025
Kirsten Stranddorf valgt til 2026
Referent
Poul Erik Hjortshøj