Generalforsamlingen 2023


Referat generalforsamling i Vejlby Risskov Lokalhistoriske Forening 16.3.2023

Formanden bød velkommen hvorefter vi indledte med at synge ”Vejlbysangen”.

 1.  Kirsten Strandorff valgtes til dirigent

Poul Erik Hjortshøj valgtes til referent

Jens Ole Henriksen og Lars Rasmussen valgtes til stemmetællere

 • Formandens beretning: Formanden Steen Busck fremlagde beretning som det fremgår af Årsskrift 2022 som i forvejen var uddelt til de ca. 40 fremmødte medlemmer.

Beretningen blev godkendt.

 • Regnskab: Kassereren Peder Lundby fremlagde regnskab som viser indtægt på 9.525 kr. og udgifter på 14.424,75 kr, altså et underskud på 4.899,75 Kr.
 • Budget: Indtægt (kontingenter) 12.500,- kr. Udgifter i alt 17.045,- – altså et underskud på 4.545,00 kr.

Fastsættelse af kontingent: fra et medlem blev foreslået en forhøjelse af kontingentet, men det blev besluttet at fastholde kontingentet på 125,- kr som blev vedtaget ved sidste års generalforsamling.

 • Program for 2023 som det fremgår af årsskriftet:
 • 11. maj: Besøg ved Rensningsanlægget  ved Mosevej
 • 3. juni: Byvandring på de ældste dele af Fedet
 • 21. september: Jacob Haugaard fortæller om sit barndomsland
 • 24. oktober: Historien om Vejlby Landbrugsskole og Århusegnens Husholdningsskole
 • 11. november: Arkivdag ved Vejlby-modellen.
 • Valg af æresmedlem: Formanden nævnte at vi tidligere har haft to æresmedlemmer, nemlig Jonna Abild som var aktiv gennem mange år og var med til at starte den arbejdsgruppe op som senere blev til Lokalhistorisk Arkiv, og Arne Christiansen som ligeledes var aktiv igennem mange år og i flere år var formand for Lokalhistorisk Forening. Begge er nu døde.                                                                                                                                Lokalhistorisk Forening foreslår nu at Jens Ole Henriksen udnævnes til æresmedlem. Jens Ole har i en ”menneskealder” været præst i Vejlby, startede en studiekreds, aktiv i Vejlby-spillene – både som forfatter og på scenen, bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Forening gennem flere år og senere flere år som formand.

Med applaus besluttes at udnævne Jens Ole til æresmedlem.

 • Indkomne forslag: ingen.
 • Valg af bestyrelse:

Steen Busck                                  genvalgt

Henrik Fode                                 genvalgt

Peder Lundbye Andersen            genvalgt

Valg af suppleant:

Torben Munkholm                     

Valg af revisor:

Peter Bjerregaard

                                                                                                                                                                Bestyrelsen er derfor således sammensat:

Steen Busck            Valgt til 2025

Jørn Christiansen         ”       2024

Henrik Fode                  ”       2025

Poul E. Hjortshøj          ”       2024

Peder Lundby A.           ”        2025

Suppleanter:

Anne Steensgaard        ”        2024

Torben Munkholm       ”        2025

Revisorer:

Kirsten Strandorf         ”        2024

Peter Bjerregard          ”        2025

 • Evt: Kirsten Pedersen orienterer om ”Vejlby-gruppen” som mødes 4 mandage om foråret og 4 mandage om efteråret på Vejlby Lokalcenter, hvor vi mødes til hyggeligt samvær og snak om ”Det gamle Vejlby” m.m.

Jørn Christiansen fortæller om en bænk ved Egå Engsø hvorpå der er en QR-kode som fortæller om Engsøen m.m. og spørger om det er noget vi i Foreningen kan bruge.

Et medlem spørger om ”det sidste hus på Vikærsvej” (Vikærsvej 10) – hvad baggrunden er for at det fortsat består. Jens Ole Henriksen forklarer.

Generalforsamlingen slutter med en sang.

Referent

Poul Erik Hjortshøj

Regnskaberne:

Regnskaberne: http://vejlbyrisskovarkiv.dk/wp-content/uploads/2023/03/Regnskab-GF-23-1.pdf